VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Varbo

VARSTVO PRED POŽAROM

VARSTVO PRI DELU

 • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja. 
 • Opravljanje prvih in periodičnih pregledov delovne opreme. 
 • Izdelava navodil za varno delo. 
 • Izvajanje periodičnih pregledov delovnih prostorov s področja varstva pri delu. 
 • Usposabljanje zaposlenih za varno delo. 
 • Usposabljanje neposrednih vodij za praktično usposabljanje zaposlenih. 
 • Izobraževanje in teoretično usposabljanje upravljavcev težke gradbene mehanizacije, viličarjev in dvigal.
 • Opravljanje nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo. 
 • Svetovanje in pomoč pri izbiri osebne varovalne opreme, ergonomiji delovnih mest in izbiri delovne opreme. 
 • Svetovanje pri načrtovanju sredstev za delo. 
 • Organizacija in vodenje zakonsko predpisanih evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Predlaganje organizacije prve pomoči ter reševanja v primeru nevarnosti.
 • Raziskave poškodb pri delu, odkrivanje vzrokov zanje in pripravljanje poročil s predlogi ukrepov.
 • Sodelovanje pri izpolnjevanju obrazcev za invalidsko komisijo (v delu, ki se nanaša na varstvo pri delu).
 • Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Promocija zdravja na delovnem mestu.
 • Prepoznavanje in ukrepi za preprečevanje mobinga.
 • Pregledovanje otroških igrišč in igral.
 • Izdelovanje internih pravilnikov (mobbing, alkohol, osebna varovalna oprema)


Na vrh