VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Varbo

VARSTVO PRED POŽAROM

NOVICE - OBVESTILA
USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA ZAČETNO GAŠENJE IN IZVAJANJE EVAKUACIJE

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se izvaja v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 2. člena in 6. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11, 61/11).... Prikaži več...

ZMANJŠEVANJE STRESA TER PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu mora vsak delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Prav tako pa je dolžan sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.... Prikaži več...

OPRAVLJANJE PERIODIČNIH PREGLEDOV DELOVNE OPREME

Delodajalec mora zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom, ali po premestitvi na drugo delovno mesto, pregleda pristojna oseba, ki izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi. Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede in preskuse delovne opreme v rokih, ki jih je določil proizvajalec.... Prikaži več...

NAČRT EVAKUACIJE

Z načrtom evakuacije grafično prikažemo objekt ali dele objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V evakuacijskem načrtu mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.... Prikaži več...

POŽARNI NAČRT

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.... Prikaži več...

PREGLEDOVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ IN IGRAL

Pomemben dejavnik vzgoje in izobraževanja oz. celovitega procesa odraščanja otrok med drugim predstavljajo tudi zunanja otroška igrala.
Varnost otrok na otroških igriščih pa ni odvisna samo od ustreznega načrtovanja, izbire in postavitve igral, ampak je nujen stalen nadzor nad ustreznostjo otroških igrišč in zagotavljanje rednih pregledov ter vzdrževanje najvišjih standardov varnosti igral oz. igrišč.
... Prikaži več...

IZDELAVA IZJAVE O VARNOSTI

Izjava o varnosti z oceno tveganja se izdeluje na podlagi Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Uradni list. RS, št. 43/2011). ... Prikaži več...

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA VARNO DELO

Zakonska osnova teoretičnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih je zahteva Zakona o varnosti in zdravju pri delu Uradni list RS, št. 43/2011). Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti. ... Prikaži več...

POŽARNI RED

Požarni red predstavlja osnovni dokument, s katerim lastnik stavb ali najemnik prostorov (razen v eno ali dvostanovanjskih stavbah) opredeli organizacijo varstva pred požarom. V njem so tako opredeljene odgovornosti in dolžnosti odgovornih oseb, zaposlenih in obiskovalcev, opredeljeni so preventivni ukrepi za preprečevanje nastanka požara in ukrepi ob nastanku požara.... Prikaži več...

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH S PODROČJA VARSTVA PRED POŽAROM

Zakonska osnova usposabljanja zaposlenih je zahteva Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007, 9/2011, 83/2012), ki določa, da mora delodajalec poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom.... Prikaži več...

KLIC V SILI

Skušajmo ohraniti mirno kri, saj lahko samo tako pomagamo sebi in drugim
Če je le mogoče, skušajmo najprej pomagati sebi in nato drugim
Najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče
Če presodimo, da situacije ne bomo mogli obvladati sami, takoj pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.... Prikaži več...

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu To dosežemo s kombinacijo izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja, spodbujanja delavcev, da se udeležujejo zdravih dejavnosti, omogočanja izbire zdravega načina življenja in spodbujanja osebnostnega razvoja.... Prikaži več...

MOBBING

Mobbing lahko razumemo kot skupek ravnanj delodajalca, predstavnikov delodajalca ali sodelavcev, ki določenega delavca postavljajo v primerjavi s sodelavci v slabši položaj, ga šikanirajo in ponižujejo na način, da sta prizadeta njegovo dostojanstvo in osebnost (običajno tudi zasebnost). »Mobbing« torej lahko povezujemo s šikaniranjem, diskriminacijo in viktimizacijo, predvsem pa z nezmožnostjo delodajalca, da zagotavlja takšno delovno okolje, v katerem delavec ali delavci niso izpostavljeni než... Prikaži več...

STORITVE

... Prikaži več...

ZAKAJ IZBRATI NAS?

Pogosto vprašanje vsakega podjetnika, na kratko pa lahko napišemo takole: Izberite nas predvsem zaradi značilnosti našega poslovanja, našega znanja, izkušenj in zadovoljnih strank.... Prikaži več...